ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Εφαρμοσμένη Φυσική

Τον τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής αποτελούν οι Δρς.: Α. Γεωργακίλας, Δ. Καραμπουρνιώτης, Ε. Ηλιόπουλος, Γ. Κυριακίδης, Ζ. Χατζόπουλος και αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών.

I. Μικροηλεκτρονική

Η ερευνητική Ομάδα Μικροηλεκτρονικής έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς στήριξης χάρις σε μία συμφωνία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) για κοινή ερευνητική προσπάθεια, στην μικροηλεκτρονική, του Τμήματος Φυσικής και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ. Η ομάδα στεγάζεται στο κτήριο Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ ο ερευνητικός εξοπλισμός, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, έχει αποκτηθεί κυρίως από το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ. Επιπλέον, η ομάδα επανδρώνεται από κοινού από μέλη του Πανεπιστήμιου Κρήτης και ερευνητές του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ.

Η έρευνα της Ομάδας Μικροηλεκτρονικής έχει δύο κύριους στόχους, που είναι:
(i) Η ανάπτυξη καινοτόμων ημιαγωγικών υλικών αποτελούμενων από νανοδομές/ετεροδομές και η χρήση τους στην ανάπτυξη ημιαγωγικών διατάξεων και κυκλωμάτων για εφαρμογές ηλεκτρονικής και οπτοηλεκτρονικής με έμφαση στις υψηλές συχνότητες
(ii) Η συσσώρευση τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού υψηλών ικανοτήτων για την υποστήριξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Η ομάδα Μικροηλεκτρονικής ξεκίνησε το 1986 με την ίδρυση ενός εργαστηρίου επιταξιακής ανάπτυξης των σύνθετων αρσενικούχων ημιαγωγών ΙΙΙ-V (GaAs, AlAs, InAs) με την μέθοδο της Επίταξης με Μοριακές Δέσμες (Molecular Beam Epitaxy, MBE). Στη συνέχεια επεκτάθηκε στην ανάπτυξη με ΜΒΕ των ημιαγωγών με ευρύ ενεργειακό χάσμα, SiC και νιτρίδια ΙΙΙ-V (GaN, AlN, InN), στον χαρακτηρισμό των προηγμένων υλικών, καθώς επίσης και στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον χαρακτηρισμό ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών ημιαγωγικών διατάξεων και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Έτσι, η Ομάδα Μικροηλεκτρονικής διαμορφώθηκε σε μία πλήρη, πολυδιάστατη και δυναμική ερευνητική ομάδα των σύνθετων ημιαγωγών.

Οι πρόσφατες και τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδα Μικροηλεκτρονικής εμπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές:
(i) GaAs οπτοηλεκτρονική (MBE, μονολιθική ολοκλήρωση διόδων λέιζερ και φωτοανιχνευτών III-V πάνω σε Si, δίοδοι λέιζερ μεταβλητού μήκους κύματος)
(ii) Υλικά και διατάξεις νιτριδίων III-V (MBE, μικροκυματικά τρανζίστορς και χημικοί αισθητήρες από AlGaN/GaN HFETs, ετεροδομές κβαντικών πηγαδιών InAlGaN για λέιζερ ορατού-υπεριώδους)
(iii) SiC μικροηλεκτρονική (δίοδοι Zener και ΙMPATT, MBE)
(iv) GaAs μικροκυματικά (ΜΒΕ, αισθητήρες, RF MEMS, κυκλώματα MMIC)
(v) Νανοδομές (ανάπτυξη με ΜΒΕ και μελέτη των ημιαγωγικών κβαντικών τελειών, quantum dots)

Για την εκμετάλλευση της αναπτυγμένης τεχνογνωσίας της, η Ομάδα Μικροηλεκτρονικής πρόσφατα υιοθέτησε, στα πλαίσια του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, την δυνατότητα ανοικτής παροχής υπηρεσιών μικροηλεκτρονικής, προσφέροντας επιταξιακό υλικό, χαρακτηρισμό και κατασκευή διατάξεων. Τα δύο τελευταία έχουν πιστοποίηση ISO 9001.

II. Ομάδα Υλικών

- μελέτη διαφανών αγώγιμων υμενίων Ινδίου - Κασσίτερου. Ανάπτυξη και οπτικός, ηλεκτρικός δομικός χαρακτηρισμός. Ολογραφικές εγγραφές.
- οπτικός και δομικός χαρακτηρισμός ZnSe κραμάτων και λεπτών υμενίων για την κατασκευή laser στο κυανούν του φάσματος.
- σχεδιασμός και κατασκευή τεχνιτών φωτονικών κρυστάλλων με χάσμα και δομών για φίλτρα υπερύθρου.
- χαρακτηρισμός επιφανειών γήινων κεραμικών (COTTO).

III. Εργαστήριο Εφαρμογών Ηλεκτρομαγνητισμού

Έρευνα ηλεκτρικών εκκενώσεων σε αέρια και ιδιαίτερα σε ατμούς μετάλλων υπό υψηλή πίεση, με στόχο την χρήση τους ως πηγή φωτός. Συμμετοχή στην προσπάθεια για δημιουργία δέσμης ηλεκτρονίων υψηλής εντάσεως και ισχύος μέσω Modified Betatron Accelerator. Από τις αρχές του 1997 η δραστηριότητα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση εφαρμογής σύγχρονων υλικών (metglas) για ανίχνευση μετάλλων (π.χ. ναρκών) μέσω ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.

Τελευταία Ενημέρωση: 27/04/2010 12:54:45


© 2003 - 2019 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr