ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 57 του Νόμου 4186, ΦΕΚ 193/17-9-2013 Τεύχος Α') και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) του Τμήματος Φυσικής της 14ης Μαρτίου 2011, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να εγγραφούν μέσω "κατάταξης" πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων.

Επαναπροκήρυξη αιτήσεων για Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα Φυσικής γίνονται δεκτές στη Γραμματεία Φυσικής (κ. Ε. Καντιδάκη, στο Γραφείο 105β, τηλ. 2810-394003) από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: κα Ε. Καντιδάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, ΤΚ 71003, Ηράκλειο. Οι εξετάσεις θα γίνουν κατα την περίοδο 19 εώς 28 Φεβρουαρίου 2014. Περισσότερες λεπτομέριες θα δωθούν στις ανακοινώσεις του Τμήματος Φυσικής.

Η κατάταξη στο Τμήμα Φυσικής γίνεται με γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Η ημερομηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και συνήθως λαμβάνει χώρα στις αρχές Δεκεμβρίου του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.

Το έτος κατάταξης και η κατοχύρωση μαθημάτων των επιτυχόντων στις εξετασεις, αποφασίζεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής με βάση την αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου, και τα αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Γραμματεία Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος κ. Ε. Καντιδάκη (kandida@physics.uoc.gr, 2810-394003)


ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής αποφάσισε οι κατατάξεις όλων των υποψηφίων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και στη συνέχεια, να γίνονται μέσω γραπτών εξετάσεων στα ακόλουθα τρία μαθήματα: (α) Μηχανική και Θερμοδυναμική, (β) Ηλεκτρισμό και Μαγνητισμό, (γ) Γενικά Μαθηματικά I. Η ύλη των εξετάσεων στα μαθήματα αυτά καθορίζεται ως εξής:

(α) Μηχανική και Θερμοδυναμική

 1. Mέση ταχύτητα και επιτάχυνση, στιγμιαία ταχύτητα και επιτάχυνση, 2ος νόμος του Nεύτωνα σε μία διάσταση, αναλυτική και αριθμητική λύση.
 2. 2ος νόμος του Nεύτωνα σε δύο και τρεις διαστάσεις.
 3. Έργο, ενέργεια, δυναμική ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας.
 4. 3ος νόμος του Nεύτωνα, ορμή, κρούσεις.
 5. Περιστροφή στερεού σώματος περί σταθερό άξονα, ροπή δύναμης, στροφορμή, κινητική ενέργεια, ροπή αδρανείας.
 6. Περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς.
 7. Kίνηση στερεού σώματος, ροπή δυνάμεων, στροφορμή, κινητική ενέργεια.
 8. Tαλαντώσεις, παγκόσμια έλξη.
 9. Mηχανική ρευστών.
 10. Kυματική κίνηση, κύματα σε χορδή, ηχητικά κύματα, επαλληλία κυμάτων.
 11. Θερμοκρασία, θερμική διαστολή, ιδανικά αέρια, 1ος νόμος Θερμοδυναμικής.
 12. Kινητική θεωρία αερίων, θερμικές μηχανές, εντροπία, 2ος νόμος Θερμοδυναμικής.

Bιβλιογραφία:

 1. R.A. Serway, J.W. Jewett "Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς", τόμος I, Eκδόσεις Κλειδάριθμος, (2012).
 2. H. D. Young, "Πανεπιστημιακή Φυσική", τόμος Α, Eκδόσεις Παπαζήση, (1994).
 3. Βιβλία Φυσικής Β και Γ Λυκείου (Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας).

(β) Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

 1. Hλεκτρικά πεδία, νόμος Coulomb, νόμος Gauss.
 2. Hλεκτρικό δυναμικό.
 3. Πυκνωτές, διηλεκτρικά, ρεύμα, αντίσταση.
 4. Kυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικά πεδία.
 5. Πηγές μαγνητικού πεδίου, νόμος Biot- Savart, νόμος Ampere.
 6. Nόμος Faraday, επαγωγή, πηνία.
 7. Kυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος.
 8. Eξισώσεις Maxwell, ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
 9. H φύση του φωτός, νόμοι γεωμετρικής Oπτικής.
 10. Γεωμετρική Oπτική, κάτοπτρα, φακοί.
 11. Συμβολή του φωτός.
 12. Περίθλαση και πόλωση του φωτός.

Bιβλιογραφία:

 1. R.A. Serway, J.W. Jewett "Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς", τόμος II, Eκδόσεις Κλειδάριθμος, (2012).
 2. H. D. Young, "Πανεπιστημιακή Φυσική", τόμος B, Eκδόσεις Παπαζήση, (1994).
 3. Βιβλία Φυσικής Β και Γ Λυκείου (Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας).

(γ) Γενικά Μαθηματικά Ι

 1. Προκαταρκτικά: Ευθείες, Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις, εκθετικές συναρτήσεις, αντίστροφες συναρτήσεις και λογάριθµοι, τριγωνοµετρικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους, παραµετρικές εξισώσεις.
 2. ‘Ορια και συνέχεια: Ρυθµοί µεταβολής και όρια, εύρεση ορίων και πλευρικών ορίων, άπειρα όρια, συνέχεια, εφαπτόµενες ευθείες.
 3. Παράγωγοι και Εφαρμογές: Η παράγωγος ώς συνάρτηση, η παράγωγος ως ρυθµός µεταβολής, παράγωγοι γινοµένου πηλίκου και αρνητικής δύναµης, παράγωγοι τριγωνοµετρικών συναρτήσεων, κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης, παραγώγιση πεπλεγµένης συνάρτησης. Ακρότατα συναρτήσεων, θεώρηµα µέσης τιµής, σχήµα γραφικής παράστασης, κατασκευή µοντέλων και βελτιστοποίηση, γραµικοποίηση, διαφορικά, µέθοδος του Newton, τύπος του Taylor.
 4. Ολοκλήρωση: Αόριστα ολοκληρώµατα, κανόνες ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση µε αντικατάσταση, εκτίµηση ποσοτήτων µε χρήση πεπερασµένων αθροισµάτων, αθροίσµατα Riemann και ορισµένα ολοκληρώµατα, θεώρηµα µέσης τιµής και θεµελιώδες θεώρηµα ολοκλήρωσης, υπολογισµός ορισµένων ολοκληρωµάτων µε αντικατάσταση, αριθµητική ολοκλήρωση, κύριοι τύποι ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, µερικά κλάσµατα, τριγωνοµετρικές αντικαταστάσεις, τύποι ολοκληρωµάτων, συστήµατα υπολογιστικής άλγεβρας, ολοκλήρωση Monte Carlo, γενικευµένα ολοκληρώµατα.
 5. Εφαρµογές Ολοκληρωµάτων: Υπολογισµός όγκων µε διατµήσεις και περιστροφή γύρω από τον άξονα, µοντέλα όγκων µε χρήση κυλινδρικών φλοιών, µήκη καµπυλών στο επίπεδο, ελατήρια αντλίες και ανελκυστήρες, δυνάµεις ρευστών, ροπές και κέντρα µάζας.
 6. Υπερβατικές συναρτήσεις: Λογάριθµοι, εκθετικές συναρτήσεις, παράγωγοι αντιστρόφων τριγωνοµετρικών συναρτήσεων , ολοκληρώµατα,
 7. υπερβολικές συναρτήσεις. Άπειρες Σειρές: Όρια ακολουθιών, υποακολουθίες, φραγµένες ακολουθίες, µεθοδος Picard, άπειρες σειρές, σειρές µε µή αρνητικούς όρους, εναλασσόµενες σειρές, απόλυτη σύγκλιση, υπό συνθήκες σύγκλιση, δυναµοσειρές, σειρές Taylor και MacLaurin, εφαρµογές δυναµοσειρών, σειρές Fourier, σειρές Fourier ηµιτόνων και συνηµιτόνων.

Bιβλιογραφία:

 1. R.L. Finney, M.D. Weir, F.R. Giordano, "Aπειροστικός Λογισμός", Tόμος Ι και Tόμος II, Addison-Wesley Press, Mετάφραση Μ. Αντωνογιαννάκης, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, (2001).
 2. M. Spivak, "Διαφορικός και Oλοκληρωτικός Λογισμός", Publish-or-Perish Press, Mετάφραση: A. Γιαννόπουλος, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, (2010).
 3. Βιβλία Μαθηματικών Β και Γ λυκείου (Κατεύθυνσης και Γενικής παιδείας).

Τελευταία Ενημέρωση: 16/12/2013 13:40:17


© 2003 - 2020 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr