ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2010-11 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα γίνουν από Δευτέρα 13 και έως και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 στη Γραμματεία Προπτυχιακών Φοιτητών από τις 9:00πμ έως τις 1μμ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα ακόλουθα:

 • Αίτηση δήλωση, η οποία σας παρέχεται από τη Γραμματεία και συμπληρώνεται επί τόπου.
  Δείτε ένα αντίγραφο της αίτησης στο αρχείο PDF, ώστε να είστε ενήμεροι για τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν.
 • Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή αποδεικτικό απόλυσης (Δίνεται από το Λύκειο αποφοίτησης)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης (Δίνεται από το Λύκειο αποφοίτησης)
 • Έξι (6) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είστε γραμμένος σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ του εσωτερικού
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άρρενες φοιτητές)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία στα τηλέφωνα 2801-394003, 2810-394004.

Προσοχή: Υπενθυμίζεται ανεξάρτητα από την περίοδο των εγγραφών τα μαθήματα του Xειμερινού Eξαμήνου 2010 ξεκινούν την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010. Η καθημερινή παρουσία των φοιτητών στα μαθήματα είναι ά́κρως απαραίτητη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτές συχνά συνοδεύεται με αποτυχία στις εξετάσεις.

Στους φοιτητές δίνεται μεταξύ άλλων εγγράφων ο "Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών" (αρχείο PDF) καθώς και ο "Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών" (αρχείο PDF) του Τμήματος.

METEΓΓΡΑΦΕΣ 2010-11

Πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιθυμούν να μετεγγραφούν σε άλλο Τμήμα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία. Η περίοδος που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις θα ανακοινωθεί. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής από το Πανεπιστήμιο Εισαγωγής.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του αδελφού φοιτητή (αν ζητάτε μετεγγραφή λόγω αδελφού).
 • Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ. που να φαίνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.
 • Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να δικαιολογεί τη μετεγγραφή σας.


© 2003 - 2010 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr