ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2013-14 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης θα γίνουν από την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 στη Γραμματεία Προπτυχιακών Φοιτητών η οποία βρίσκεται στο Γραφείο 005β, στον ημιόροφο του κτιρίου Φυσικής από τις 9:00πμ έως τις 1:00μμ. (διαγράμματα του κτιρίου είναι διαθέσιμα εδώ).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση δήλωση, η οποία σας παρέχεται από τη Γραμματεία και συμπληρώνεται επί τόπου.
    Δείτε ένα αντίγραφο της αίτησης στο αρχείο PDF, ώστε να είστε ενήμεροι για τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν.
  • Αστυνομική ταυτότητα και επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή αποδεικτικό απόλυσης (Δίνεται από το Λύκειο αποφοίτησης).
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης (Δίνεται από το Λύκειο αποφοίτησης).
  • Φωτοτυπία με τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλυσης (ΑΜΚΑ), το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε εδώ.
  • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είστε γραμμένος σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ του εσωτερικού. Εάν είσαστε ήδη εγγεγραμμένος/η σε κάποιο άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ του Εσωτερικού θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό διαγραφής.
  • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άρρενες φοιτητές).

Μαγνητοφωνημένες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω είναι διάθεσιμες και στα τηλέφωνα 2810-394003, 2810-394004 και 2810-394018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία στα τηλέφωνα: 2801-394003, 2810-394018, ή 2810-394309.

Προσοχή: Υπενθυμίζεται ανεξάρτητα από την περίοδο των εγγραφών τα μαθήματα του Xειμερινού Eξαμήνου 2013 ξεκινούν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013. Η καθημερινή παρουσία των φοιτητών στα μαθήματα είναι ά́κρως απαραίτητη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών, ενώ η απουσία από αυτά συχνά συνοδεύεται με αποτυχία στις εξετάσεις.

Στους φοιτητές δίνεται μεταξύ άλλων εγγράφων ο "Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών" (αρχείο PDF) καθώς και ο "Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών" (αρχείο PDF) του Τμήματος.


© 2003 - 2013 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr