ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Προπτυχιακές Σπουδές

Ο νέος οδηγός προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικής ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2009 για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε μορφή αρχείου PDF τόσο σε συνοπτική μορφή (22 σελίδες), όσο και σε εκτεταμένη μορφή (100 σελίδες) η οποία περιλαμβάνει και την λεπτομερή περιγραφή του σκοπού, διδακτέας ύλης, και βιβλιογραφίας των μαθημάτων. Πιο αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Γραμματεία φοιτητών του Τμήματος Φυσικής.

Ο κατάλογος των προτεινόμενων προς επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το ακαδημαΐκό έτος 2013-14 είναι διαθέσιμος στη βάση δεδομένων του συστήματος Εύδοξος. Ο κατάλογος των βιβλιοπωλείων τα οποία τα διαθέτουν βρίσκεται εδώ.

Για το χειμερινό εξάμηνο 2013-14 ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα βρίσκεται εδώ και το πρόγραμμα μαθημάτων εδώ.


Διάρθρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος

Συνοπτικά για να αποκτήσει το Πτυχίο Φυσικής ένας φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει:

 • Να φοιτήσει στο Τμήμα για τουλάχιστον 8 εξάμηνα, κατά την διάρκεια των οποίων να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μια σειρά από μαθήματα από τα οποία να συλλέξει συνολικά τουλάχιστον 240 ECTS (=European Credit Transfer System).
 • Από τα 240 ECTS τα οποία θα αποκτήσει ο φοιτητής, 144 πρέπει να προέρχονται από τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήματα του Τμήματος (Κατηγορία Α), τουλάχιστον 40 από Μαθήματα της Κατηγορίας Β, και το υπόλοιπο - αν υπάρχει - από μαθήματα της Κατηγορίας Γ.

Τα μαθήματα τα οποία προσφέρει το Τμήμα Φυσικής κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Μαθήματα Κατηγορίας Α - «Υποχρεωτικά»
  Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα είναι 22, είναι τα βασικότερα μαθήματα του Τμήματος και παρουσιάζονται στον Πίνακα A του Οδηγού Σπουδών (συμβουλευτείτε το αρχείο PDF) Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος, στο Xειμερινό ή στο Eαρινό, ή και στα δύο εξάμηνα. Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα αυτά, τα οποία αντιστοιχούν σε 144 ECTS.
 • Μαθήματα Κατηγορίας Β – «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής»
  Τα μαθήματα της Kατηγορίας B προσφέρονται από το Τμήμα και παρουσιάζονται στον Πίνακα Β του Οδηγού Σπουδών (συμβουλευτείτε το αρχείο PDF). Τα μαθήματα είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου και προσφέρουν γνώσεις σε κύριες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Oι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα της Κατηγορίας Β τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 40 ECTS.
 • Μαθήματα Κατηγορίας Γ – «Ειδικά Θέματα Φυσικής»
  Τα μαθήματα της Kατηγορίας Γ περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρει το Τμήματος Φυσικής, καθώς και μαθήματα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην αρχή κάθε εξαμήνου με βάση τον διαθέσιμο αριθμό διδασκόντων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες το Τμήμα καταρτίζει τη λίστα των μαθημάτων που θα προσφέρει στην Κατηγορία Γ. Αποφασίζει επίσης ποια από τα μαθήματα τα οποία προσφέρουν άλλα Τμήματα συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.

Κύριοι Κανόνες Φοίτησης

Οι ακόλουθοι πέντε κανόνες καθορίζουν τον τρόπο επιλογής μαθημάτων στο Τμήμα Φυσικής:

 1. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων τα οποία ένας φοιτητής μπορεί να δηλώσει προς παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου είναι οκτώ (8).
 2. Κάθε εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι το πολύ οκτώ (8) μαθήματα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
  1. 1. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα Κατηγορίας Α προηγουμένων εξαμήνων τα οποία δεν έχει περάσει, με τη σειρά που αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα Α.
  2. 2. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα Κατηγορίας Α του εξαμήνου φοίτησης στο οποίο είναι εγγεγραμμένος με τη σειρά που αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα Α.
  3. 3. Όποια μαθήματα από την Κατηγορία Β ή Γ επιθυμεί.
 3. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς (=«περάσει») ένα μάθημα πρέπει α) να το έχει συμπεριλάβει στην δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου και β) να έχει αξιολογηθεί είτε κατά το ίδιο εξάμηνο είτε κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου με προβιβάσιμο βαθμό, δηλαδή με βαθμό ανώτερο ή ίσο του πέντε (5). Ο ελάχιστος βαθμός αξιολόγησης είναι το μηδέν (0), ο μέγιστος το δέκα (10), και η ελάχιστη υποδιαίρεση βαθμού το μισό (0.5).
 4. Αν ένας φοιτητής δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό (=«περάσει») σε ένα προπτυχιακό μάθημα το οποίο δήλωσε στο Χειμερινό ή στο Εαρινό εξάμηνο ενός ακαδημαϊκού έτους μπορεί να εξεταστεί σε αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Αν αποτύχει και στην περίοδο του Σεπτεμβρίου πρέπει να το συμπεριλάβει σε δήλωση μαθημάτων επομένου εξαμήνου φοίτησης για να μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό.
 5. Αν ένας φοιτητής έχει αποκτήσει προβιβάσιμο βαθμό σε ένα μάθημα κατά την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού ή του Εαρινού εξαμήνου μπορεί αν το επιθυμεί να εξεταστεί και πάλι σε αυτό κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους για να βελτιώσει την βαθμολογία του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τη Γραμματεία το αργότερο 15 μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ότι επιθυμεί να προσέλθει στις εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο μεγαλύτερος από τους δύο βαθμούς.

Ο βαθμός Πτυχίου υπολογίζεται αθροίζοντας το γινόμενο του βαθμού (από 5 έως 10) σε κάθε μάθημα το οποίο έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής επί τα αντίστοιχα ECTS του μαθήματος, και διαιρώντας το με το άθροισμα όλων των ECTS των μαθημάτων αυτών. Το αποτέλεσμα δίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 240 μονάδες ECTS αφαιρούνται από τον υπολογισμό του μέσου όρου τα επιπλέον μαθήματα της Κατηγορίας Β και Γ με τη μικρότερη βαθμολογία, διατηρώντας πάντοτε συνολικό άθροισμα μεγαλύτερο ή ίσο των 240 ECTS.

Με την απόκτηση του Πτυχίου τους οι απόφοιτοι λαμβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους και βεβαίωση γνώσεως χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Σύμφωνα με το νόμο 4009/2011, η ανώτατη διάρκεια σπουδών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και αργότερα, είναι έξι (6) έτη. Φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 ή νωρίτερα χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-14. Φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-05, 2005-06, και 2006-07 χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. Φοιτητές που εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08 έως και 2010-11 χάνουν τη φοιτητική τους ιδιότητα όταν συμπληρώσουν οκτώ (8) έτη σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης (αρχείο PDF), ή απευθυνθείτε στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής.


Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Φυσικής προτείνει το ακόλουθο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο μπορεί να ακολουθήσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει της σπουδές του μέσα σε 8 εξάμηνα φοίτησης. Το κάθε μάθημα αναφέρεται με το συνοπτικό του όνομα καθώς και με τον κωδικό του, μέσα σε παρένθεση, όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α, ενώ δίπλα σε αυτό δίνεται ο φόρτος εργασίας σε ECTS. Μαθήματα επιλογής (της Κατηγορίας Β ή Γ) δηλώνονται με το γενικό όνομα «Μάθημα Επιλογής» και μια που δεν έχουν όλα τον ιδιο φόρτο, δεν αναφέρονται τα αντίστοιχα ECTS.

Α Εξάμηνο ECTS Β Εξάμηνο ECTS
Φ101. Γενικη Φυσική Ι
Φ111. Γενικά Μαθηματικά Ι
Φ113. Μαθηματικά για Φυσικούς Ι
Φ150. Χρήσεις του Υπολογιστή
Φ011. Αγγλικά Ι
7
7
7
4
4
Φ102. Γενική Φυσική ΙΙ
Φ112. Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
Φ108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική
Φ151. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Fortran)
Φ012. Αγγλικά ΙΙ
7
7
7
6
4
Γ Εξάμηνο ECTS Δ Εξάμηνο ECTS
Φ201. Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική Ι
Φ211. Διαφορικές Εξισώσεις Ι
Φ207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρισμός
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
7
7
7
Φ202. Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική ΙΙ
Φ204. Κλασσική Μηχανική
Φ208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - Οπτική
Φ212. Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
Μάθημα Επιλογής
7
7
7
7
Ε Εξάμηνο ECTS ΣΤ Εξάμηνο ECTS
Φ303. Κβαντομηχανική Ι
Φ405. Θερμοδυναμική & Στατιστική Φυσική
Φ307. Προχωρημένα Εργαστήρια Ι
Μάθημα Επιλογής
7
7
7
Φ301. Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
7
Ζ Εξάμηνο ECTS Η Εξάμηνο ECTS
Φ403. Από τα Quarks έως το Σύμπαν
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
7
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ενδεικτικό, και ένας φοιτητής είναι ελεύθερος να το αναμορφώσει όπως αυτός επιθυμεί, το Τμήμα Φυσικής θεωρεί ότι δεν είναι συνετό να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε αυτό. Η διδακτέα ύλη που καλύπτεται από τα μαθήματα προχωρημένων εξαμήνων αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας τους γίνεται με την υπόθεση ότι ο φοιτητής έχει κατανοήσει το περιεχόμενο όλων των προηγούμενων μαθημάτων.

Με εξαίρεση τα τέσσερα Εργαστήρια Φυσικής κανένα μάθημα δεν έχει αυστηρά προαπαιτούμενα. Αν όμως ένας φοιτητής επιθυμεί να δηλώσει ένα προχωρημένο μάθημα ενώ δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε βασικά μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων συνιστάται να ζητήσει τη συμβουλή του διδάσκοντα ή του Συμβούλου Καθηγητή του.

Τελευταία Ενημέρωση: 27/07/2013 18:27:43


© 2003 - 2019 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr