Το πρόγραμμα, αφορά στην Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριων του Τμήματος Φυσικής σε βιομηχανίες, εταιρείες, και υπηρεσίες.
Σκοπός του προγράμματος είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν ρεαλιστικές εμπειρίες από τον πραγματικό χώρο εργασίας και να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν στο Τμήμα Φυσικής εκτελώντας εργασία υπό την επίβλεψη ικανών στελεχών των εταιρειών/φορέων.
Η παρακολούθηση της πορείας της εργασίας τους και η επίβλεψη του αντίστοιχου μαθήματος γίνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του τμήματος Φυσικής.

Το Τμήμα Φυσικής καλύπτει εφαρμοσμένες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν μεταξύ άλλων:

  • Στα Laser και στις εφαρμογές τους στη Φωτονική
  • Στη Μικροηλεκτρονική και στις διάφορες εφαρμογές της (ημιαγωγοί, laser και ανιχνευτές, φωτοβολταϊκά, κυκλώματα, νανοηλεκτρονική, κλπ)
  • Στη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων υλικών
  • Σε Υπολογιστικές και χρηματοοικονομικές εφαρμογές

Η Πρακτική Άσκηση ευνοεί την απόκτηση μιας πρώτη εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα και την επαγγελματική ένταξη στον αντίστοιχο χώρο, την ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, την ανάδειξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ασκουμένων, την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, για την ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, την εξοικείωση των φοιτητών/τριων Φυσικής με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα.

Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και την ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων, για την δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων. Το τελευταίο θα μπορούσε να οδηγήσει και στην υποβολή προτάσεων για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας και εφαρμογής.