Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να συμπληρώσει και να καταθέσει στη γραμματεία του Τμήματος (Παττακού Ελευθερία), την καρτέλα προσωπικών στοιχείων: Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το εβδομαδιαίο ημερολόγιο: Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης, οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν το ημερολόγιο, το δελτίο αξιολόγησης, την υπέθυνη δήλωση και μια τεχνική έκθεση στην οποία πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης: